ALKOHOLIZM

Alkoholizm - uzależnienie od alkoholu

to jedna z najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych konsekwencji spożywania alkoholu. Zgodnie z sugestiami Światowej Organizacji Zdrowia, uzależnienie od alkoholu jest chorobą, do tego niezawinioną, przewlekłą i postępującą, na której powstanie złożyło się wiele czynników (biologiczne podłoże plus czynniki psychologiczne, duchowe i społeczne). Uzależnić może się każdy, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, wykształcenie, status materialny, uprawiany zawód i sprawowany urząd. W prawidłowej ocenie stanu zdrowia pomocna jest konsultacja specjalisty.

leczenie

alkoholizmu opiera się na psychoterapii. Podobnie leczona jest lekomania, narkomania, hazard i inne uzależnienia. Decydując się na leczenie należy znaleźć właściwe miejsce i prawdziwego specjalistę. Należy zatem wiedzieć, że sam fakt posiadania dyplomu lekarza czy psychologa nie oznacza wcale, że dana osoba potrafi fachowo i skutecznie pomóc osobie uzależnionej. Do tego konieczne jest ukończenie specjalistycznych szkoleń z zakresu terapii uzależnień.
Leczeniu uzależnienia powinno towarzyszyć leczenie osób bliskich (współuzależnienie, koalkoholizm).
Ze względu na wieloczynnikowość powstawania tej choroby, jej leczenie musi przebiegać również na wielu płaszczyznach i stąd nie jest możliwe trwałe usunięcie objawów choroby przy pomocy samych leków, hipnozy, biorezonansu, “kodowania”, akupunktury czy też parodniowego wyjazdu w góry albo nad morze itp. Zatrzymanie rozwoju tej choroby i odzyskanie zdrowia możliwe jest bowiem jedynie poprzez otrzymanie pomocy w przebudowie swojej osobowości oraz poprzez naukę nowych umiejętności i zachowań, które zastąpią dotychczasowe, szkodliwe dla pijącego i jego otoczenia, zachowania. Osiągnąć to można jedynie podczas wielomiesięcznej, systematycznej psychoterapii prowadzonej przez posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia specjalistów terapii uzależnień. Odbywać się to musi w ramach określonego, uzgodnionego z pacjentem oraz na bieżąco aktualizowanego i monitorowanego programu psychoterapii uzależnienia.


akmed

więcej informacji o alkoholizmie znajdziesz na stronie: www.akmed.waw.pl

Zatrzymanie rozwoju choroby i powrót do zdrowia możliwy jest także poprzez rzetelną realizację
samopomocowego Programu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików (AA).

Uwaga – adres strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl